Цалин, амралт, тэтгэвэр, тэтгэмжийг хэрхэн бодох вэ

Twitter Print
2018 оны 10-р сар 10-нд 09:20 цагт
Мэдээний зураг,

Ажилтнуудад цалин олгох хуваарь:

 1. Тухайн сарын 1-15-ны хоорондох цалинг тухайн сарын 5-ны өдөр урьдчилан олгодог.

 2. Тухайн сарын 16-31-ний хоорондох цалинг тухайн сарын 22-ны өдөр тооцож олгоно.

Жич: Тухайн сарын 1-18-ны хоорондох ирцийг гүйцэтгэлээр тооцож, 19-31-ний өдрүүдийг бүтэн ажилласнаар тооцож сүүл цалин олгодог. Хэрвээ ажилтан 19-31-ний өдрүүдэд өвчтэй, чөлөөтэй гэх мэт шалтгаанаар ажиллаагүй тохиолдолд дараа сарын цалингаас хасаж тооцно.

Ажилтны цалин бодох аргачлал:

 • УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН: Урьдчилгаа цалинг бодохдоо ирц нь бүрэн бол үндсэн цалингийн 50%-ийг тооцоод, 10.000, 5.000 төгрөгийг тэгшитгэж олгоно.

 • БОДОГДСОН ЦАЛИН=Сарын үндсэн цалин / Ажлын фонд цаг x Ажилтны ажилласан цаг

 • ОЛГОВОЛ ЗОХИХ ЦАЛИН=Бодогдсон цалин + Нэмэгдэл, Хөнгөлөлтүүд
  Ажилтны нэг цагийн ажлын хөлс=Сарын үндсэн цалин / сарын ажиллах ёстой хоног
  Илүү цагийн нэмэгдэлийг тооцохдоо ажилтны тухайн сар дахь нэг цагийн хөлсийг энгийн илүү цагт 2дахин нэмэгдүүлж, томилолтоор ажилласан илүү цагт 1,5 дахин нэмэгдүүлж олгоно.

 • САРЫН ЦАЛИН=ОЛГОВОЛ ЗОХИХ ЦАЛИН-НДШ-ХХОАТ-БУСАД СУУТГАЛ
  НДШ-г 10%-р төлнө. Хэрвээ таны тухайн сарын олговол зохих цалин 1.080.000 төгрөгнөөс дээш байвал 1.080.000 төгрөгөөр хязгаарлагдаж 1.080.000*10%=108000 төгрөгийг төлөх болно.
  ХХОАТ-тухайн сарын олговол зохих цалингаас НДШ-г хасаад үлдэгдэл дүнгээс 10% тооцно. Холбогдох хуулийн дагуу хувь хүнээс 7000 төгрөгийг ХХОАТ-с чөлөөлнө.

 • САРЫН СҮҮЛ ЦАЛИН=ТУХАЙН САРЫН ЦАЛИН-УРЬДЧИЛГАА ЦАЛИН
  Жишээ нь: 400.000 төгрөгийн үндсэн цалинтай, 40.000 төгрөгийн нэмэгдэл цалинтай, үндсэн цалингийн 50%-ийг урьдчилгаа болгон авсан, тухайн сарын ажилвал зохих хоног 21 буюу 168 цаг, ажилсан хоног нь 20 буюу 160 цаг гэвэл ажилтан "А"-гийн цалинг бодъёо:

  1. Бодогдсон цалин =400.000/168*160=380.952

  2. Олговол зохих цалин=380.952+40.000=420.952

  3. НДШимтгэл =420.952*10%=42.095

  4. ХХОАТ=(420.952-42.095)*10%-7000=30.886

  5. Тухайн сарын гарт олгох цалин =420.952-42.095-30.886-200.000=147.971

ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖ

 1. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 6 сард нь уг шимтгэлийг тасралтгүй төлсөн даатгуулагч эх жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй.

 2. Дээр заасан тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлөх хугацааг хангасан даатгуулагч эх хүүхдээ 196-гаас доошгүй хоног тээгээд дутуу төрүүлсэн буюу үр хөндүүлсэн, жирэмслэлтийг эмнэлгийн аргаар тасалсан, мөн 196 хоног тээгээгүй боловч амьдрах чадвартай хүүхэд төрүүлсэн бол жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй.

 3. Хөдөлмөр эрхэлж байгаад хууль тогтоомжид заасны дагуу хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаандаа дахин хүүхэд төрүүлсэн эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж олгоно. Энэ тохиолдолд уг эхийн чөлөөтэй байсан хугацааны хоёр удаагийн төрөлт хамаарагдана.

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийн хэмжээ, хугацаа:

 1. Тэтгэмжийн даатгалд даатгуулж шимтгэл төлсөн, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг болон төрийн албан хаагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 100%-р тооцож 4 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын сангаас олгоно.

 2. Тэтгэмжийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 70%-р тооцож 4 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын сангаас олгоно.

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 120 хоногт ноогдох ажлын өдрөөр тооцно.

ОРШУУЛГЫН ТЭТГЭМЖ

 1. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас нас барвал түүний оршуулгад зориулан оршуулгын тэтгэмж олгоно.

 2. Даатгуулагч үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан бол оршуулгын тэтгэмжийг шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгүйгээр олгоно.

 3. НД-н тухай хуульд заасан тэтгэвэр, тэтгэмж авч байсан иргэн нас барвал түүний оршуулгад зориулан оршуулгын тэтгэмж олгоно.

Оршуулгын тэтгэмжийн хэтжээг нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална.

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ

 1. Даатгуулагч нь нийтдээ 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлсөн бөгөөд 60 нас хүрсэн бол өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй. Харин 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлсөн бөгөөд 55 нас хүрсэн эмэгтэй өөрөө хүсвэл өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авч болно.

 2. Төрүүлсэн болон 3 хүртэл настайд нь үрчлэн авсан дөрөв, түүнээс дээш хүүхдээ 6 настай болтол өсгөсөн эх 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлсөн, 50 нас хүрсэн бол өөрийн хүсэлтээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй.

 3. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 10-аас 20 хүртэл жил төлсөн 60 нас хүрсэн эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэй шимтгэл төлсөн нийт хугацаандаа ноогдох өндөр насны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгож авах эрхтэй.

Өндөр насны тэтгэврийн хэмжээ, нэмэгдэл:

 1. Өндөр насны тэтгэврийг даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 45%-р тогтооно.

 2. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон хөдөлмөрийн хөлсний 1,5%-р бодож нэмэгдэл олгоно.

 3. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байгаад өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон даатгуулагчийн тэтгэврийг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан жил тутамд нь 1%-р бодож нэмэгдүүлнэ.

 4. Өндөр насны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ нь Засгийн газраас тогтоосон сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75%-с, хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээ нь мөн хөлсний 50%-с тус тус багагүй байна.

Өндөр насны тэтгэвэр олгох хугацаа: Өндөр насны тэтгэврийг даатгуулагч өргөдлөө тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрэхээс өмнө гаргасан бол уг насанд хүрсэн өдрөөс, хэрэв тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрснээс хойш гаргасан бол өргөдлийг даатгагч хүлээн авсан өдрөөс эхлэн, нас барсны дараагийн сар дуустал олгоно.

ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалан өвчний улмаас даатгуулагч нас барсан бол түүний асрамжид байсан гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй.

ТАТ-ийн хэмжээ: ТАТ-ийг нас барсан даатгуулагчийн авч байсан хөдөлмөрийн хөлснөөс дор дурдсан хувь хэмжээгээр олгоно:

 1. Хөдөлмөрийн чадваргүй хүний тоо 3 ба түүнээс дээш бол 100%

 2. Хөдөлмөрийн чадваргүй хүний тоо 2 бол 75%

 3. Хөдөлмөрийн чадваргүй хүний тоо 1 бол 50%.

ТАТ олгох хугацаа: ТАТ-ийг тэжээгч нь нас барсан өдрөөс эхлэн хүүхэд 16 нас (сургуульд суралцаж байгаа бол 19 нас) хүртэл, тахир дутуу иргэнд хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хугацаанд нь, тэтгэврийн насанд хүрсэн иргэнд нас барсны дараагийн сар дуустал тус тус олгоно.

АМРАЛТЫН МӨНГӨ БОДОХ АРГАЧЛАЛ

Амралтын мөнгийг бодохдоо:

 1. Амралтын олговор бодогдох дүн сүүлийн 6 сарын олговол зохих цалингийн нийлбэр байна.

 2. Ажилласан хоног нь сүүлийн 6 сарын стандарт хоногийн нийлбэр байна.

 3. Амралт эдлэх хоног нь жилдээ ажлын 15 хоног байна. Ажилласан жилээс хамаараад дараах нэмэгдэл хоног амрах эрх эдэлнэ.

  • 6-10 жил хүртэл шимтгэл төлж ажилласан бол 3

  • 11-15 жил хүртэл шимтгэл төлж ажилласан бол 5

  • 16-20 жил хүртэл шимтгэл төлж ажилласан бол 7

  • 21-25 жил хүртэл шимтгэл төлж ажилласан бол 9

  • 26-31 жил хүртэл шимтгэл төлж ажилласан бол 11

  • 32-оос дээш жил шимтгэл төлж ажилласан бол 14

НЭГ ХОНОГТ НООГДОХ АМРАЛТЫН МӨНГӨ=Сүүлийн 6 сарын нийт олговол зохих цалин / сүүлийн 6 сарын нийт ажилвал зохих хоног

ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТЫН МӨНГӨ=Нэг хоногт ноогдох амралтын мөнгө * (15 хоног + Ажилласан жилийн нэмэгдэл хоног)

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ БОДОХ

Уг тэтгэмжийг даатгуулагч 3 сараас доошгүй хугацаагаар шимтгэл төлсөн тохиолдолд авах эрхтэй. Шимтгэл төлж ажилласан хугацааг харгалзаж түүний сүүлийн бүтэн 3 сарын хөдөлмөрийн хөлснөөс доорх хувиар бодно (Сарын цалингийн дээд хязгаар 1.080.000):

Шимтгэл төлж
ажилласан хугацаа

Тэтгэмж
бодох хувь

5 хүртэл жил

50%

5-аас 14жил

55%

15-аас дээш жил

75%

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмжийн (актны мөнгө) хэмжээг бодохдоо:
НЭГ ӨДРИЙН ДУНДАЖ ЦАЛИН=Өмнөх 3 сарын цалин / Өмнөх 3 сард ажилвал зохих өдөр
ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭ=1 өдрийн дундаж цалин * тэтгэмж бодох хувь * өвчтэй байсан ажлын өдөр

Ажлын эхний 5 өдрийн актны мөнгийг байгууллага, 6-с дээш өдрийн актны мөнгийг нийгмийн даатгалын байгууллагаас авна.

Бэлтгэсэн Д.Золзаяа

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
  АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.
  • Зочин

   (112.72.12.9) 2019-06-27 17:10
   • 0
   • 0

   сайн байна уу 13 дахь сарын цалин яаж бодогддог вэ? тухайн ажилаж буй байгуулага өгөх ёстой юу. Нийгэмийн даатгалын сангаас өгөх ёстой юу

   Хариулах

  • LKAGVASITEN

   (66.181.161.110) 2019-06-18 10:56
   • 0
   • 0

   Dekrettei hunii orond ajillasan amralt bodogdoh uu

   Хариулах

  • irgen

   (202.126.89.43) 2019-06-08 18:11
   • 0
   • 0

   Sain bnau tvr ajiltand ajilsan xugatsaani amtaltiin mongo olgogdox estoi yu bi ulsiin tsetsrlegt 3*1nes5*31xurtel ajilsan yma

   Хариулах

  • irgen

   (202.126.89.43) 2019-06-08 18:09
   • 0
   • 0

   Tur ajiltand ajilsan xugatsaani amraltiin mongo bodogdox estoi yu

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.107.7) 2019-06-08 07:36
   • 0
   • 0

   11sarin12 nd ajild orod 5sarin 31 halagdsan bol amralt bodogdohuu

   Хариулах

  • zochin

   (43.242.242.178) 2019-05-23 21:36
   • 0
   • 0

   sn bnu bi ajlasa 3.13nd gard 4-15nd butsad ajilda irgj oroch geher n ajilda irged orsima odo bi oro 3n sart jiremsn ene oni 9n sard dikride awhin tehde hamt eeljin amraltin mongoo bodulj awj bolhu eswel zaawal 11n sar boljij eljin amralta boduldimu

   Хариулах

  • Зочин

   (202.55.180.219) 2019-05-17 16:12
   • 0
   • 0

   Хувийн байгуулагад ажиллаад жил болж бгаан нийгэмийн даатгал төлдөггүй хаоат төлдөг надад амралтын мөнгө бодогдохуу ямар хувь хэмжээгээр бодогдох вэ

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.161.108) 2019-03-30 12:00
   • 0
   • 0

   Dawhtssan jiliig yaaj tootsoj bodoh and we

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.161.118) 2019-03-12 09:15
   • 0
   • 0

   Sain bnu 5honogin listni mongiig kompani hedii her hugatsaand oruulah estoi we huuliin zaaltandaa honog ni hed bdag ym boloo

   Хариулах

  • Ариунаа

   (202.5.198.22) 2019-02-27 16:21
   • 0
   • 0

   Манай дүү хортой хавдар тусаад химийн эмчилгээ хийлгэж байгаа юм, ажиллаж байгаа байгууллага нь лист өгч байгаа, ажлын газар нь нийгмийн даатгалын, эрүүл мэндийн даатгал чинь тасарна өөрөө төлөөрэй гэж хэлсэн байх юм. энэ буруу биздээ зөв бурууг хэлээд өгөөч хэнд хандах вэ

   Хариулах

  • Зочин

   (202.9.43.162) 2019-02-21 13:13
   • 0
   • 0

   hi bi hodolmoriin hewiin bus nohtsold 12 jil 4 sar ajillsan 55 nasaar tetgewert garch boloh uu

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2019-02-15 15:30
   • 0
   • 0

   Hudulmurin chadwara tur aldhad ajil olgogchoos gesen mungugig awahu

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.117.252) 2019-01-28 08:19
   • 0
   • 0

   Huuhdiin tetgemjiin talaar medeelel ogooch hodolmorin holsnii dood hemjeeheer bodohuu

   Хариулах

  • ERKA

   (183.177.97.70) 2019-01-10 11:23
   • 0
   • 0

   bi 3sariin 20 oor toroh yum a tegeed torsnii daraah 60 honogoo duusgaad eeljiniihee amraltiig zalguulaad awch boloh u

   Хариулах

  • цоогий

   (202.179.31.43) 2018-12-04 09:27
   • 0
   • 0

   тухайн жил ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй албан хаагчид 13 дахь сарын цалинг хэрхэн бодож олгох вэ?

   Хариулах

  • ѳлзий

   (202.126.88.51) 2018-12-01 19:01
   • 0
   • 0

   сүүлийн 6н сар тасралтгүй даатгал тѳлхѳѳр дикрит авна гэхээр миний дикрит авах хугацаа нь 6 дах сарын дундуур авхаар болоод байна тэр сарынхаа даатгалыг дикрит авхаасаа ѳмнѳ тѳлчихвѳл тооцогдохуу. тэр тохиолдод дикрит олдох боловуу

   Хариулах

  • ѳлзий

   (202.126.88.51) 2018-12-01 19:01
   • 0
   • 0

   сүүлийн 6н сар тасралтгүй даатгал тѳлхѳѳр дикрит авна гэхээр миний дикрит авах хугацаа нь 6 дах сарын дундуур авхаар болоод байна тэр сарынхаа даатгалыг дикрит авхаасаа ѳмнѳ тѳлчихвѳл тооцогдохуу. тэр тохиолдод дикрит олдох боловуу

   Хариулах

  • ѳлзий

   (202.126.88.51) 2018-12-01 19:01
   • 0
   • 0

   сүүлийн 6н сар тасралтгүй даатгал тѳлхѳѳр дикрит авна гэхээр миний дикрит авах хугацаа нь 6 дах сарын дундуур авхаар болоод байна тэр сарынхаа даатгалыг дикрит авхаасаа ѳмнѳ тѳлчихвѳл тооцогдохуу. тэр тохиолдод дикрит олдох боловуу

   Хариулах

  • gerel

   (202.9.43.214) 2018-12-01 15:16
   • 0
   • 0

   tetgever bodohod tasraltgui 5 jiliin dundjaar uu 7 jiliin dundjaar uu huuhdiin toogoor 1.5 jil ajillasan jil deer nemeh uu

   Хариулах

  • Иргэн

   (103.242.47.98) 2019-01-10 10:14
   • 0
   • 0

   2018 онд 5. 2019 онд 6, 2020 оноос 7 жил болно. Хүүхдийн 1.5 жил 2020 оноос тооцохоор болсон гэсэн шүү

   Хариулах

  • зочин

   (202.126.89.82) 2018-12-01 05:39
   • 0
   • 0

   хувийн байгуулгад жил ажилаад ажлаасаа гарсан нийгмийн даатгал тѳлпдѳггүй байсан юм.амралтаа авалгүй гарсан одоо амралтын нѳхѳн авч болохуу.ажлаас гараад 3 хонож байна

   Хариулах

  • иргэн

   (202.126.89.82) 2018-12-01 05:07
   • 0
   • 0

   баяраллаа хэрэгтэй мэдээлэл байна. би 5 сарийн сүүлийн 7 хоногт дикрит авах эрх үүсэх юм байна. ѳмнѳ н ниийгмийн даатгал 8 сар тѳлж байсан. одоо жирэмсэн болчихоод 12 сараас эхлээд сайн дураараа даатгал тѳлѳѳд эхлэхээр сүүлийн 6н сар тамралтгүй тѳлнѳ гэрээр 5 сарийн сүүлээр дикрит авах болхоор 5 сарийн даатгал нь тѳлѳгдсѳнд орохуу тѳлѳгдѳѳгүйд орхуу. дикрит авах эрх үүсэхнүү хэлээд ѳгѳѳч

   Хариулах

  • Зочин

   (202.126.89.183) 2018-11-22 10:13
   • 0
   • 0

   Niigmiin daatgalaa tsalingii doodoor toldog.tasraltgvi 14 sar ajilaj bgaa torsonii tetgemj hediig awh uuu heleed ogooch

   Хариулах

  • Зочин

   (183.81.169.79) 2018-11-27 14:48
   • 0
   • 0

   1,440,000 төгрөгийг төрөхөөс өмнө талыг нь төрсөний дараа талыг нь авах юм шиг байна даа

   Хариулах

  • Зочин

   (202.9.41.109) 2018-11-12 23:20
   • 0
   • 0

   Сайн байна уу. Хүүхдийнхээ тоогоор тэтгэвэрт гарсан хүн ажиллаж байгаа юм аа. Амралтын хоногийг нь хэдэн хоногоор тооцож бодох вэ

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.160.121) 2018-11-02 15:09
   • 0
   • 0

   hi amralt awahad hamgiin bagadaa heden sar ajilsan bh estou we

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:21
   • 0
   • 0

   Tasraltgui 11 sar bh ystoi

   Хариулах

  • zochin

   (43.243.161.15) 2018-10-25 10:30
   • 0
   • 2

   Улсад эм 30 жил эр 33 жил ажилласан бол нас харгалзахгүйгээр тэтгэвэр тогтоолгож болно биз дээ, Хуулийн заалт дэмж₮игдээд байсан.

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:22
   • 0
   • 0

   Ooroo hvsbel bno

   Хариулах

  • Оюунаа

   (66.181.160.19) 2018-10-16 10:20
   • 0
   • 0

   Олон хүнд хэрэгтэй мэдээлэл оруулсанд баярлала

   Хариулах

  • Энхээ

   (202.55.188.34) 2018-10-01 15:03
   • 0
   • 0

   9Сарын 19 өгсөн листны мөнгө тухайн сардаа багтаж орохгүй юмуу

   Хариулах

  • Зочин

   (103.26.194.145) 2018-08-16 17:07
   • 1
   • 3

   hamgiin deed tal ni heden sar ajilaj baij amrah bilee bi 15 sar ajilaj bna

   Хариулах

  • Зочин

   (202.72.240.50) 2018-08-28 11:13
   • 0
   • 0

   12 sar

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.161.85) 2018-08-15 12:34
   • 0
   • 0

   22 jil tasraltgui ajillsan eregtei tetgevert garhad heden sariin tsalintai tentseh tetgeleg avah ve

   Хариулах

  • төрийн албан хаагч

   (103.242.47.98) 2019-01-10 10:17
   • 0
   • 0

   Төрийн албан ажилласан жилтэй тэнцэх сараар. Төрийн албанд 22 жил ажиллаад тэтгэвэрт гарч байгаа бол сүүлийн 3 жилийн цалингийн дундажыг 22-оор үржүүлсэнтэй тэнцэх тэгэмж авна

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.161.25) 2018-07-30 17:56
   • 0
   • 0

   Ajild orood udaagvi baij vildweriin osold orson blohoor nuhun tolbor awch bloh bolow uu Enkhee

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:24
   • 0
   • 0

   3 aas dooshgui sar n.daatgal tolsn bol nohon tolbor abch bno.

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.161.25) 2018-07-30 17:55
   • 0
   • 0

   Ajild orood udaagvi baij vildweriin osold orson blohoor nuhun tolbor awch bloh bolow uu Enkhee

   Хариулах

  • nab

   (112.72.11.118) 2018-07-25 15:15
   • 0
   • 0

   Hamgiin bagadaa heden sar ajillaj bj eeljiin amralt awdag we

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:25
   • 0
   • 0

   Tuhain baiguulagdaa 11 sar shimtgel tolsn bh heregtei tgbl bno

   Хариулах

  • зочин

   (27.123.214.89) 2018-07-06 18:08
   • 0
   • 0

   дээрх заалтыг хууль эрхзүйн үндсийн эх сурвалжтай бичиж үлдээвэл зүгээр байна

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.91) 2018-06-28 00:21
   • 0
   • 0

   Хувийн сургуульурьдчилгаа цалин дээрээс 10%шимтгэл аваад байна энэ нь зөв үү . Уг нь буруу цаашид яаж шийдвэрлжх вэ.

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:26
   • 0
   • 0

   Buruu abh ysgui

   Хариулах

  • tu

   (66.181.160.57) 2018-06-07 10:53
   • 0
   • 0

   ovchtei baisan honoguud amraltiin mongonoos hasagdaj tootsogdohuu

   Хариулах

  • naraa

   (66.181.161.111) 2018-05-18 13:30
   • 0
   • 0

   Ulsad tasraltgvi 22jil ajilaad ondor nasnii tetgewert garahdaa harden sartai tenths mongon tetgemj olgoson we

   Хариулах

  • mongol

   (66.181.161.113) 2018-05-17 20:37
   • 0
   • 0

   ajilguidliin tetgemj yaaj boddog we

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.160.8) 2018-04-25 22:39
   • 0
   • 0

   Shuniin tsagiig yaj boddog ve

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:28
   • 0
   • 0

   1 tsagiin tsaling 2 dahin nemj olgono.

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.160.8) 2018-04-25 22:39
   • 0
   • 0

   Shuniin tsagiig yaj boddog ve

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.161.76) 2018-04-23 13:26
   • 1
   • 0

   Би Наран групд 3 сар ажиллаад ажилаасаа халагдсан юм. Ээлжийн амралтын мөнгө гэж бодогдох уу... ямар бичиг баримт бүрдүүллэх ёстой вэ

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:28
   • 0
   • 0

   Vgvi

   Хариулах

  • Зочин

   (202.70.34.130) 2018-04-11 20:22
   • 2
   • 0

   6-с дээш хоногийн актны мөнгийг НД-н байгууллагаас өгнө гэдэг нь 5 хоногийн мөнгийг нь байгууллага өгөөд илүү хоногийн мөнгийг нь НДБ өгнө гэсэн үг үү

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:29
   • 0
   • 0

   Th

   Хариулах

  • Зочин

   (182.160.6.153) 2018-04-04 13:16
   • 0
   • 0

   2018 oni 300000 tsaling odo yaj tostoj bna tusalna yy

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.186.232) 2018-08-03 20:33
   • 0
   • 0

   300000*0.801+10000= gj bodno

   Хариулах

  • Зочин

   (202.9.43.205) 2018-03-11 15:32
   • 0
   • 0

   Uurhaid 20 honog ajilad 10 honog amardag ajiltni tsaling zovhon ajilsan 20 honogt bodno gehiin amraltin 10 honog n ajilsan tsagt n ordogui yum bvu ug n eeljin ajiltai

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.191.116) 2018-03-07 19:28
   • 0
   • 0

   Tetgevert garsan hun jiremselvel dekritnii mungu olgodog bolovyy

   Хариулах

  • Сараа

   (66.181.185.13) 2018-03-04 19:44
   • 0
   • 5

   сайн байна уу тэтгэвэрт гарсан хүн ажилаа хийж байгаа бол НДШ хэдэн хувиар бодох вэ? хариулж өгч туслаач

   Хариулах

  • С.Саранцэцэг

   (66.181.161.125) 2018-02-20 11:09
   • 0
   • 0

   Сайн байна уу хагас бүтэн сайнд ажиллахаар цалинг 1,5аар хувийн байгуулага бодож олгох ёстой юу

   Хариулах

  • Zoloo

   (66.181.160.90) 2018-01-15 23:36
   • 0
   • 1

   Sn bnuu bi 2018 onii 1sarin 15nd ajilaas xalagdsan 2017onii 2sariin 7nd eeljiin amraltaa awsan 5jil ajilsan ymaa nadad eeljin amralt bodogdox uu

   Хариулах

  • Ука

   (202.179.11.10) 2018-02-25 13:55
   • 0
   • 0

   Бодогдох ёстой

   Хариулах

  • Ука

   (202.179.11.10) 2018-02-25 13:55
   • 0
   • 0

   Бодогдох ёстой

   Хариулах

  • toogoo

   (27.123.212.140) 2018-01-07 18:02
   • 0
   • 1

   Sain bnu exner bid 2 delguur t ajilsiima sar garan boloo bi xudaldagch exner kass yum zaxiral mani odoo buuy geed tooltol 700 myangan togrogni op gargad negnii mani tsaning awchlaa awtomatar op gargana gj baixuu

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:35
   • 0
   • 0

   Sain shalgd vz vnheer ta 2 aldaa garagsn bj magad herbee aldaa gargaagui bol tegh ysgui.

   Хариулах

  • toogoo

   (27.123.212.140) 2018-01-07 18:02
   • 0
   • 0

   Sain bnu exner bid 2 delguur t ajilsiima sar garan boloo bi xudaldagch exner kass yum zaxiral mani odoo buuy geed tooltol 700 myangan togrogni op gargad negnii mani tsaning awchlaa awtomatar op gargana gj baixuu

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.187.166) 2017-12-01 09:21
   • 0
   • 2

   Сайн байна уу акт бодохдоо хэвтсэн хоногийг тоолохдоо амралтын өдрийг хасаж тооцох уу

   Хариулах

  • shine ajiltan

   (46.125.249.94) 2017-11-17 22:57
   • 0
   • 0

   Sain baina uu? Bi goo saihnii delgvvrt ajild orood 27 honoj baina . Zahiral anh yrihdaa sariin 450.000 ogno gessen ba gereegee onoo margaashgui hiine gecheed hiigeegui. Gadaad yvna , ajil ihtei gesen shaltgaanuud helsen. Onoodor tsalingaa avaad ih zochirdloo. 24 odriin ajilsan tsalin 269.000 avlaa. Odriin 1o tsag ajillasan. Bi odoo haana handaj boloh ve ? Yaj tsalingaa buren avah uu ?

   Хариулах

  • Иргэн

   (122.201.29.238) 2017-12-12 11:06
   • 0
   • 0

   Зөрчилийн тухай хуульд ажил олгогч нь ажилтанг хөдөлмөрийн гэрээгүйгээр ажлуулсан тохиолдолд торгууль төлөхөөр заасан байгаа.

   Хариулах

  • Зочин

   (202.5.196.171) 2017-10-05 09:59
   • 0
   • 0

   hi ajild orood 6 sar bolood shuud amrah ystoi yu

   Хариулах

  • Ука

   (202.179.11.10) 2018-02-25 13:57
   • 0
   • 0

   12 сар болоод амарна

   Хариулах

  • Өөдөө

   (202.70.46.208) 2017-08-16 15:16
   • 0
   • 0

   Цалинтай чөлөө нярай хүүхэдтэй үед хоёр сарын хугацаанд олддог уу. Ямар бичиг баримтаар олддог вэ.амаржсаны тэтгэмжээ авсан.

   Хариулах

  • enhee

   (183.177.101.162) 2017-07-25 14:50
   • 0
   • 0

   Saun bnuu bi horogduulsan tsagr ajilladag ymaa. getel baiguullaga maani 8 tsargaar programmd oruulsan bdag ene ni uramshuulal,cholootei bh,obchtei bhad hamaataltai yu yaj bodogdoh ystoi be

   Хариулах

  • Enhee

   (183.177.101.162) 2017-07-25 14:48
   • 0
   • 0

   Sain bnuu bi horogduulsan tsagaar ajilladag odriin 7 tsagaar.Getel baiguullaga maani 8 tsagaar programmd oruulsan bdag. ene ni utamshuulal,cholootei bh , obchtei bhad hamaaraltai yu

   Хариулах

  • Jesica

   (202.70.46.232) 2017-07-20 19:29
   • 0
   • 0

   Sn bnuu bi 7.1 s amralta awad naadmin honogig algasad 14 honog amarsan getel naadmin amraltiin mungu bodogdoogvi bh ym ene yagad ingej bn? Huulind naadmig dairulj amrahar orohgv gsn ym bga yu??

   Хариулах

  • Зочин

   (103.212.119.86) 2018-11-27 20:40
   • 0
   • 0

   Tsalintai amralt oroh ystoi

   Хариулах

  • enhmandah

   (202.70.46.207) 2017-07-16 08:44
   • 0
   • 0

   sn bna uu manai aav 2003ond eej maani2004 ond nas barj tejeegchee aldsani tet aavin tsalingaar 3deesh huuhedtei geed 100huvi togtoolgoson odoo harin duu nar maani nasand hurch hasagdaad 1 huuhed geed 50 huviar togtoolgohod tet 251000bolno gesen suuld huulid ni 2tejeegchee aldsan bol 2 hunii avdag tsalingaar tet togtono gej zaasan bolovch yalgaagui 251000 aar tet togtoj bna gesen mini bdloor 2 huniiheer togtooj bgaa um chin arai iluu togtooh bh gej bdson 251000 eer togtoh ni zuv uu haana shalguulah ve

   Хариулах

  • Gerlee

   (202.179.25.33) 2017-06-30 17:46
   • 0
   • 1

   Sain u bi jiremsenii amralttai bj bgad 2016 12.01nees ajildaa orson .odoo amraltiin munguu avch boloh u .zaaval jil bulj bj avdag yum u

   Хариулах

  • Чимгээ

   (202.70.46.218) 2017-06-24 23:09
   • 0
   • 0

   Сайна байна уу. Би жирэмсний амралттай байж байгаад өнгөрсөн 9 сард багшын ажилдаа орсон. Сард дунджаар 600,000 цалин авч байсан амралтын мөнгө ойролцоогоор хэд байх бол хэлж өгч туслаач

   Хариулах

  • аагий

   (103.242.47.102) 2017-06-20 12:52
   • 0
   • 0

   оюутан 4 курсд байхдаа нийгмийн даатгалын шимтгэл хувиараа төлсөн 1 жил одоо төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа амралт бодоход хувиараа төлсөнийг ажилласан жилд нэмж тооцохуу

   Хариулах

  • zochin

   (59.153.87.11) 2017-06-19 09:22
   • 0
   • 1

   amraltiin mongo bdoh argachlalaa delgerengui bicheed ogooch

   Хариулах

  • Oogii

   (103.10.21.41) 2017-05-18 00:46
   • 0
   • 0

   end er ni hariu bichdeg ym bdiimuu shal hudla bhiin hariug ni ogchoj bgvi ymu basl hvnd surtaluu

   Хариулах

  • Зочин

   (103.10.21.54) 2017-05-16 16:52
   • 0
   • 0

   2016onii 9sard tetgwertee suusan odoog hvrtel tetgemjiin mongo orj irehgvi bga uchir yaah estoi we

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.125.66) 2017-04-27 10:49
   • 0
   • 6

   Sain bainuu bi eeljiin amraltiin mongoo 2015 onii 11 sard boduulj awsiin odoo jiremsen 5 sartai eeljiin amraltaa awal amraltiin mongo olgogdoh boluu

   Хариулах

  • lkhamaa

   (66.181.176.42) 2017-04-24 17:22
   • 0
   • 0

   sain bna uu nemegdel tsaling yaaj boddog ym boloo mideh hvn bwal helj ogj tus bolooch pls pls

   Хариулах

  • delhii od

   (122.201.27.244) 2017-04-24 14:35
   • 0
   • 0

   Sain bnu bi 1 baiguulgad orood 1 jil boloh gj bna.2016.05.04 orood odoo eeljiin amraltiin munguu awah getel ajil duusah gd unuu margaashgvi halah gd bna iim dohioldold yah we

   Хариулах

  • Зочин

   (185.56.137.11) 2017-04-12 15:59
   • 0
   • 0

   хУВИЙН байгууллагад ажиллдаг бол амралтийн мөнгө бодож өгөх үү 3 жил хувийн байгууллагад ажиллаж байна 1 удаа ч амралтийн мөнгө бас амралт авч үзсэнгүй

   Хариулах

  • tsoomoo

   (66.181.160.61) 2017-04-06 11:38
   • 0
   • 0

   Sain bnu hvnd nohtsoloor tetgewert garh gj bgama tegsen ilgeeltiin ezneer 15nastaida ajild orson hvnig 15nastaida ajil hj bsn gd jiliin hasad bhi ter ved hvmvvs tgj ajilj bsn shde ygd ingj hvniig hohirooj bgan be shvvheer togtooj ogchod bhad niigmiin daatgalinhan ingj bldimu hru hvsie

   Хариулах

  • Зочин

   (64.71.171.49) 2017-04-03 16:44
   • 0
   • 0

   hund nohtsold ajilsan eregtei 55 emegtei 50 nastai tetgewert gardag gedegiig bicheech

   Хариулах

  • Тамараа

   (202.179.10.86) 2017-03-29 17:45
   • 0
   • 0

   Сайн байна уу. Би Боловсролын байгууллагад 36 жил ажилласан. Цалингийн дундаж 580000 бол 16 жилийн нэмэгдэлтэйгээ хэдэн төгрөгний тэтгэвэр авах боломжтой вэ,

   Хариулах

  • Зочин

   (66.181.176.161) 2017-03-12 15:14
   • 0
   • 0

   Bi 10 saraas turiin alband orson 7 sard jiremsnii amralt avah yostoi.nadad dekretnii mungu bodogdohuu.

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.123) 2017-03-10 10:38
   • 0
   • 0

   Hund hortoi nohtsol heden jil bdag yum be

   Хариулах

  • Зочин

   (202.70.46.238) 2017-02-25 16:25
   • 0
   • 0

   Sn bnu bi huwiin hewshild ajilladag turuud udaagui bjiital minii ajildag alba tatan buugdchihlaa teguul urgeljluulen hugatsaga duustal niigmiin daatgal bodogdono bizde hariult uguuch

   Хариулах

  • Naraa

   (112.72.11.107) 2017-02-16 13:58
   • 0
   • 0

   Ajild orood 9sar niigmiin daatgal tulugduj bgaa dohioldold dikrit oldohuu?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.24.44) 2017-03-31 17:13
   • 0
   • 0

   olgogdono

   Хариулах

  • Бүдээ

   (112.72.11.116) 2017-02-13 14:07
   • 0
   • 0

   Сайн байн уу? Би цэцэрлэгт угаагч хийдэг юм индүүдэгч гэж байхгүй бас давхар индүүддэг тэгээд цалин гар дээрээ 316000 авдаг ийм үед давхар ажил хийсэн гэж цалингийн хувь нэмж авдын бол уу?

   Хариулах

  • naraa

   (202.70.46.221) 2017-09-27 13:06
   • 0
   • 0

   ene heden onii huuli ve

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.113) 2017-03-27 23:33
   • 0
   • 0

   Undsen tsalin deeree 30% nemuulj awdag dawhar ajil bol

   Хариулах

  • Хандаа

   (202.179.31.27) 2017-01-05 14:54
   • 4
   • 0

   Сайн байна уу? Төрийн захиргааны албан хаагч 36 сарын тэтгэмжээ авчихаад төрийн албандаа ажиллахад яаж цалинг нь бодож өгөх вэ?

   Хариулах

  • Банди

   (202.179.31.13) 2016-12-28 22:28
   • 3
   • 2

   Цалингийн 5жилийн дундажийг яаж боддог вэ би сүүлийн 8 жил 700000 төгрөгийн цалин авч байгаа он гараад тэтгэвэр тогтоолгоно улсад 30 ажилласан

   Хариулах

  • Ariuka

   (202.179.11.50) 2016-12-15 13:19
   • 1
   • 0

   Sain bnu? Tetgevert garch baigaa bagsh nariin 36 sartai tentseh tetgeleg olgoh juram heveeree bgaa yu? Urchlugdsun uu?

   Хариулах

  • амараа

   (202.179.22.166) 2016-12-07 09:16
   • 0
   • 0

   Нийгмийн даатгал төлснөөс хойш 6 сар юм уу

   Хариулах

  • saraa

   (103.212.118.83) 2016-11-26 21:23
   • 0
   • 0

   90 honogiin 8 saraas hoish 12 sariin 1 hurtel akttai baigaa listiig suuliin 3 saraas boddog bol 10 11 sard ajillaagui tegvel yaj boddiin

   Хариулах

  • otqoo

   (27.123.214.84) 2016-11-24 13:49
   • 0
   • 0

   Bi vnen ajilas qadur tsenher dewterer daatqal told oq odo jiremsen torin alband oroh qej bqa jiremsni amraltni tetqemj awah erhtei yu

   Хариулах

  • Зочин

   (103.57.94.173) 2016-10-18 13:04
   • 0
   • 0

   y

   Хариулах

  • Зочин

   (124.158.112.89) 2016-10-12 15:25
   • 1
   • 0

   6-сарын ажлын хоног хэд вэ. 6/19-ний Сонгуулийн өдрийг амарсан ч гэсэн ажилласнаар тооцоод ажлын хоногийг 20 хоногоор тооцох уу

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.113) 2017-03-27 23:35
   • 0
   • 0

   Niiteer amrah udur ajilsand tootsono

   Хариулах

  • ЭНДИ

   (202.179.31.242) 2016-10-11 10:04
   • 0
   • 0

   Сайн байна уу. Би 2016 оны ээлжийн амралтаа 6 сарын 15нд авсан. Он гараад 2017 оны 01 сарын 05 аас жирэмсэний амралтаа авна. Надад 2017 оны ээлжийн амралт олдох уу. Яаж бодогддог вэ.

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.113) 2017-03-27 23:36
   • 0
   • 0

   2016 onii ehnii 6 sar ajilsan bol ajilsan saraaraa bodoj awna

   Хариулах

  • B.BOLORMAA

   (203.91.115.46) 2016-10-03 12:15
   • 0
   • 1

   sain bn uu bi 2013onii 11 sard dikritee awsan huulind hedii hugatsaagaar huuhed asrah choloo olgodog be ene hugatsaand niigmiin daatgal her hugatsaand tologdoh be

   Хариулах

  • У.Туяацэцэг

   (202.131.238.115) 2016-09-05 10:14
   • 0
   • 0

   1. сайн байна уу? би нөхөн даатгалын 11 жил, улсад ажилласан 8 жил, сайн дурын даатгал 2 жил тус тус төлсөн, төрийн байгууллагад ажилладаг, миний цалингийн шатлал тз-5-3 байгаа энэ зөв үү. амралтын 15 хоног дээр 5 хоног орж байгаа. 2. энэ жилийн наадмын хоног яаж орсон бэ? манай аймгийн наадам 7 сарын 18,19 нд болсон. ажилласан хоног яаж тооцогдох вэ?

   Хариулах

  • Uka

   (43.242.243.176) 2016-09-02 20:56
   • 0
   • 0

   11 sariin eheer turnu.hezeenees ajilda orj boloh ve?

   Хариулах

  • туяа

   (202.179.29.149) 2016-08-31 11:03
   • 0
   • 2

   манай компани хоолны мөнгө өгдөг үүнийг цалин дээр нэмээд НДШ,ХАОАТ авдаг гэтэл ээлийн амралт бодохдоо хоолны мөнгийг хасаж үндсэн цалингаас амралтын мөнгө бодоод байх юм хасаж бодох нь зөв үү

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.113) 2017-03-27 23:39
   • 0
   • 0

   Hoolnii mungunuus ndsh xxoat suutgaj awdag

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.113) 2017-03-27 23:42
   • 0
   • 0

   Gart olgoson tsalingaas eeljiin amraltiin mungiig bodno gehdee suuliin 12 sariin tsaling ajilsan honogt huvaaj neg udriin dundaj tsaling amrah honogt urjuulj uuneesee ndsh xxoat-iig suutgadag

   Хариулах

  • цог

   (202.72.245.61) 2016-08-30 12:14
   • 0
   • 0

   цалин бодох энэ аргачлал өнөөдрийн байдлаар хүчинтэй байгаа юу? төмөр замд 1.080.000 төгрөгөөс дээш цалингийн 10%-ийг шууд суутгадаг байхад санхүүгийн болон татварын шалгалтаар зөрчилд тооцоогүй л байдаг шүү дээ

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.31.10) 2016-08-24 07:59
   • 3
   • 0

   7-р сарын 1-нээс амарсан гэтэл наадмын 5 хоногийг хойш нь сунгаж амраасан боловч цалингүй энэ зөв юм уу. Гэтэл 7 сард амраагүй хүмүүс бүтэн цалингаа авсан байдаг, амарсан нь 5 хоног цалингүй хохироод байна. Туслаач

   Хариулах

  • Сараа

   (203.91.115.42) 2016-11-07 11:10
   • 0
   • 0

   зөвөө найзаа

   Хариулах

  • Сараа

   (203.91.115.42) 2016-11-07 11:10
   • 0
   • 0

   зөвөө найзаа

   Хариулах

  • baigali

   (124.158.104.35) 2016-08-03 14:02
   • 0
   • 0

   Eeljiin ajiltai humuusiin amraltiig bodohdoo niit ajliin honogiin dundajiig ni herhen tootsooldog yum bol

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.11.102) 2016-06-10 16:15
   • 0
   • 0

   Sn bn uu ebs -iin bagsh narin amralt yaj boddog yum boloo

   Хариулах

  • khanga muron N

   (103.212.117.244) 2016-06-04 22:14
   • 0
   • 2

   Sain baina uu bi hubi tentseh huulaar tetgeber t garsan yum odoo hubiin 1baiguulagd 3 jil ajilaj bn niigemiin daatgal tolj bga iimd miniii tetgebert jil ne nemegdeh bolbuu hariulaj ogooch

   Хариулах

  • д,сэргэлэнцогт

   (202.179.29.182) 2016-05-29 19:37
   • 0
   • 0

   би ЗХ-нд 33 жил 9сар албаа хаагаад тэтгэвэрт гарсан. сүүлийн 1сарын цалингийн тайлан ирээгүй гээд тэтгэвэр бодохдоо хасаад бодох юм. сүүлийн 5-н жилийн цалингийн тайланд бичээд өгсөн юм л даа

   Хариулах

  • зулаа

   (202.72.245.46) 2016-05-25 11:16
   • 0
   • 1

   сайн байна уу би нэг сараас өдий хүртэл цэцэрлэгт ажиллаж байна одоо надад амралтын мөнгө бодогдох болов уу зургаан сар ажиллаагүй жинхэлээгүй болохоор бодогдохгүй гэхийн ямар хуулийн ямар заалтыг мөрддөг юум болоо надад хэлж өгч туслаач

   Хариулах

  • Зочин

   (202.9.40.27) 2016-05-11 14:08
   • 0
   • 0

   Sain bna uu Minii Eej say 4.8nd 55nas hvrsen Yuma tetgewriin mungu 4sariih orhuu 4.8nas hoish tetgewriin mungu boddog biz Dee heleed uguuch

   Хариулах

  • Зочин

   (202.9.40.27) 2016-05-11 14:08
   • 0
   • 1

   Sain bna uu Minii Eej say 4.8nd 55nas hvrsen Yuma tetgewriin mungu 4sariih orhuu 4.8nas hoish tetgewriin mungu boddog biz Dee heleed uguuch

   Хариулах

  • Зочин

   (202.9.40.27) 2016-05-11 14:08
   • 0
   • 0

   Sain bna uu Minii Eej say 4.8nd 55nas hvrsen Yuma tetgewriin mungu 4sariih orhuu 4.8nas hoish tetgewriin mungu boddog biz Dee heleed uguuch

   Хариулах

  • Зочин

   (202.9.40.27) 2016-05-11 14:08
   • 0
   • 0

   Sain bna uu Minii Eej say 4.8nd 55nas hvrsen Yuma tetgewriin mungu 4sariih orhuu 4.8nas hoish tetgewriin mungu boddog biz Dee heleed uguuch

   Хариулах

  • Зочин

   (202.9.40.27) 2016-05-11 14:07
   • 0
   • 0

   Sain bna uu Minii Eej say 4.8nd 55nas hvrsen Yuma tetgewriin mungu 4sariih orhuu 4.8nas hoish tetgewriin mungu boddog biz Dee heleed uguuch

   Хариулах

  • Сэлэнгэ

   (203.91.118.82) 2016-04-29 17:02
   • 0
   • 0

   Сайн байна уу? 2016 оны 1-рсарын28 нд гэнт харвалт өгч 90 хоног лист эдлээд одоо группт орж байгаа юм.2015 онд 4-р сарын 1 нд амралтын мөнгөө авсан юм.одоо ээлжийн амралтын мөнгө олдох уу?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.27.121) 2016-05-18 13:03
   • 0
   • 0

   олдоно биздээ ажилаас гарахдаа ээлжийнхээ амралтийн мөнгийг бодуулж хаалгадагшдээ

   Хариулах

  • зочин

   (103.26.192.106) 2016-04-22 10:27
   • 0
   • 0

   49 настай эмэгтэй,улсад 28 дахь жилдээ тасралтгүй ажиллаж байна.хүнд нөхцлөөр тэтгэвэрт гарах юм.тэтгэврийн тусгай нахцлийг ямар аргаар бодох вэ. мөн нд дэвтэр дээрх ээлжийн амралтын онгорхойг ажилласан сард тооцох уу

   Хариулах

  • зочин

   (59.153.114.216) 2016-04-21 19:57
   • 0
   • 0

   дикритны мөнгө бичиг баримтаа бүрдүүлж өгсөнөөс хойш хэр хугацааны дараа орж ирдэг вэ?

   Хариулах

  • undur nastan

   (103.229.123.149) 2016-04-07 17:26
   • 0
   • 0

   tetgeveriin mungu yaj boddog yum be oilgohgyi baina

   Хариулах

  • Нэргүй

   (103.242.47.6) 2016-03-23 12:14
   • 1
   • 3

   Би57настай улсад 37 ажиллаж байна.2016оны 04 сарын 01-ээс өндөр насны тэтгэвэрт гарна. Энэ үед ээлжийн амралтаа хэрхэн тооцуулах вэ ?

   Хариулах

  • zoчин

   (103.57.94.43) 2016-03-21 05:59
   • 2
   • 0

   Би 54 настай улсад 25 жил үүнээс эхний 10 жилийг хүнд нөхцөд ажилсан бол яаж бодох вэ? Туслаач

   Хариулах

  • Пурвээ

   (103.229.122.29) 2016-03-03 03:54
   • 3
   • 0

   Би 2004 он тэтгэвэртээ гарсан юм 1999-2004 онд сайн дурын даатгалаар тэтгэвэртээ гарсан юм энэ нь бага хэмжээгээр тэт тогтоогдсон бна иймд 1990 оноос емне ажилж байсан цалингаараа дахин бодуулж болох уу

   Хариулах

  • Zul

   (103.229.120.158) 2016-03-01 09:35
   • 2
   • 1

   Сайн байна уу 3 хүрээгүй настай хүүхэдтэй эх Хувийн компанид ажиллаж байгаад гэрээ мэдэгдэл хүлээж авалгүй гэрээ дууссан шалтгаанаар ажпаараасаа халагдсан. Компаниас 3н сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж авах уу?авах бол 3н сарын цалин тэтгэмжээс татвар авах уу?баярлалаа

   Хариулах

  • Duya

   (103.229.121.130) 2016-02-27 12:31
   • 0
   • 0

   Hi bi ajild orod 7 sar bolj bga jiremsni mongo awahu

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.27.121) 2016-05-18 13:06
   • 0
   • 0

   авнашдээ 6 сар тасралтгүй нийгмийн даатгал төлсөн бол авна.

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.10.106) 2016-01-23 13:45
   • 0
   • 0

   turiin alband ajilladag yumaa 2jil hvvhdee har oron too bhgvi geh yum tiim yum bdag yumuu huulindaa 2jil hvrtel chuluu avch bolno gedeg bolohoos 2 jil suu gesen vg bish biz de

   Хариулах

  • Оюун

   (203.169.49.36) 2016-01-22 18:29
   • 2
   • 0

   Sain bna uu. Eeljiin amralt bodoh tsalingiin dund. nemegdel tsalinguud oroh uu

   Хариулах

  • Зочин

   (81.220.156.127) 2016-01-13 16:47
   • 0
   • 0

   Sain bn u bi 20 n jil gagnuur hiisen ene ni hund nuhtsuld oroh Ajil mun u? Bi odoo 50 t'ai tetgewer togtoolgoj boloh u? Nz

   Хариулах

  • tsedendamba ts

   (202.131.252.213) 2016-01-07 15:12
   • 0
   • 0

   bi hortoi nuhtsuld 10 jil ajillasam uunii 6jil ni hibsnii uildberiin budah tsehed budagchnaar ene hamaaragdah uu

   Хариулах

  • Зочин

   (103.57.92.162) 2016-01-07 12:35
   • 0
   • 2

   sain baina uu.ta buhend bayarlalaa.bi ulsad 23 jil ajillasan.2000 onoos ehlen meregjlees shaltgaalsan grupped 16 jil hyanaltand bailaa.odoo tetgeveree togtiolgovol minii tetgever nemegdeh bolov uu.hyanaltand baisan 16 jul ajillasan hugatsaand tootsogdohoot niit 39 jil bolj baina.er ni yamar argachlalaar bodoj tetgever luu shiljuuldeg ve.bi odoo 62 nastai hun baina.hariulj tus bolooch.gruppiin.mungu 525 iig avdag

   Хариулах

  • Altantsetseg

   (203.91.115.36) 2016-01-06 15:22
   • 0
   • 2

   Bi 2015 ond huvi tentssen tetgever togtoolgoj,odoo 195,000 tugrugnii tetgever avdag,tegeed odoo ajillaj dutuu saraa guitseesn,20-n jilee guitseej tetgeveriin dood hemjeegee guitseej tetgever togtoolgohod,zaaval 24-n saraa guitseeh shaardlagatai yu

   Хариулах

  • Бат

   (202.21.114.30) 2016-01-06 10:43
   • 1
   • 0

   Сайн байна уу Цэргийн тэтгэвэрт гарсан хүн өөр байгууллагад ажил хийж байгаа тохиолдолд амралтын хугацааг 15 хоногоор тооцно гээд байна гэнээ. Уул нь улсад ажилласан жилээр нь тооцох ёстой биш бил үү. Тэтгэвэрийн хүн ажил хийж байгаа тул ингэж тооцно гэсэн гэнэ. Энэ тал дээр ямар журмаар зохицуулдаг юм бол?

   Хариулах

  • zochin

   (103.242.47.246) 2016-01-02 23:50
   • 0
   • 0

   6 nas hvrtel osgoson gej hyzgaarlasan huuliig oorchilj ogmoor bn ug huuliin zaaltaas bolj tetgevert garj odon awj chadahgvi hohirch bgaa ehchuud olon bn. deerh nasnii zaaltiig 5 bolgoj boldoggvi ym uu odond ordgvi ymaa gehed tetgewert orchmoor bn tetgeweriin nasiig hoishluulan gej yrigdaad baihiin. Odoo vyd chin 40s deesh nasniihan ajil olj hiihed hetsvv bolchood bn sh dee tetgeweriin nasiig urgashluulj 50 hursen ajiliin chadwargvi bolj bgaa humuusee shin bolowson huchineer solih heregtee ym bish uu mongoloor duuren ajilgui zaluuchuud bn sh dee Tetgeweriin nasiig hoishluuluul manai mongold tetgewer awah hun barag oldohgvi baihaa

   Хариулах

  • Зочин

   (103.10.21.28) 2015-12-11 02:50
   • 0
   • 0

   Багш нарын тэтгэмжийн мөнгийг хэзээ олгох юм бэ?

   Хариулах

  • Jargal

   (112.72.11.111) 2015-11-30 15:12
   • 0
   • 0

   2013-1-13naas odoog hyrtel tasraltgyi tulj baigaa 2015-10 sar hyrtel

   Хариулах

  • Jargal

   (112.72.11.111) 2015-11-30 15:08
   • 0
   • 0

   Bi 2015-11-27 hyyhdee sahiad emnelegt hevtej bna tahiad 7 honog hevteh yum shig bna tsalin 800000 daatgal tuldeg yum yamar neg liist oldoh boluu

   Хариулах

  • отгоо

   (202.179.6.138) 2015-11-07 11:47
   • 0
   • 0

   Би сургуулийн номын санч хийдэг юмаа.Төрөөд хүүхдээ хараад жил гаран болж байна.2016 онд 5 жил ажилаж байгаа юмаа.5 жил ажилаад 6 сарын цалинтай тэнцэх мөнгөнд хамарагдаж болохуу.хүүхдээ харж байгаа ажилдаа ороогүй ч гэсэн,

   Хариулах

  • Жагаа

   (202.70.44.116) 2015-10-08 17:38
   • 0
   • 0

   Сайн байна уу.Жирэмсний амралттай байсан хугацааг НД-д нөхөн бичүүлж болох уу.Тухайн үед 1999-2002 он хүртэл хүүхдээ асраад ажилдаа орох гэтэл хүлээж бай гээд бичилт хийгээгүй. Энэ хугацааг нөхөөд бичүүлж болдог уу. Яах ёстой вэ.

   Хариулах

  • амараа

   (112.72.11.134) 2015-09-11 21:00
   • 0
   • 0

   сайн бну ажилаас гэнэт халагдсаны тэтгэмжийг яаж бодож олгодог юм бэ нэгл удаа ѳгдѳг юму

   Хариулах

  • gerlee

   (122.201.22.10) 2015-09-02 12:35
   • 0
   • 0

   sain bnuu. tetgwer togtooloxgeed bichig barimtaa xootsoldoj bga yumaa 4 xvvxedtei 2r xvvxed maani oor extei yumaa bichig barimtaa xootsoldoxoor oor extei bn geed bxiin yaaj xootsoldox vv nadaa xeleed ogooch 2 3 nastai bxad bi awsan yumaa

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.11.42) 2015-09-11 14:38
   • 0
   • 0

   sn bnuu? Төрүүлсэн болон 3 хүртэл настайд нь үрчлэн авсан дөрөв, түүнээс дээш хүүхдээ 6 настай болтол өсгөсөн эх 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлсөн, 50 нас хүрсэн бол өөрийн хүсэлтээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.11.42) 2015-09-11 14:38
   • 0
   • 0

   sn bnuu? Төрүүлсэн болон 3 хүртэл настайд нь үрчлэн авсан дөрөв, түүнээс дээш хүүхдээ 6 настай болтол өсгөсөн эх 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлсөн, 50 нас хүрсэн бол өөрийн хүсэлтээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй

   Хариулах

  • Зочин

   (103.26.193.233) 2015-08-19 23:41
   • 0
   • 0

   Sain bna uu? Turuud huuhdee 3 jil harah bolomj bdag bolow uu zaawal 2 jil haraad ajildaa oroh ystou yu

   Хариулах

  • oyun

   (103.229.120.119) 2015-07-19 22:19
   • 1
   • 0

   1/1 ni amraltin udur,trursday, tsagaan sarin shiniin neg , thursday, hoyr ni bas amraltin udur,friday, tiim bhad ajlin udurt oruulaad bh ym daa ,ajlin honog buruu garsnaar gart ireh mungu bagsgadag tiim uu,

   Хариулах

  • ookoo

   (103.229.123.51) 2015-07-02 20:49
   • 0
   • 0

   Би төрийн байгууллагад 5жил энгийнээр ажиллаад сүүлийн 1жил цолтой болсоэн юмаа тэгэхээр ээлжийн амралтын 15хоног дээр 3 хоног нэмэгдэх үү? хэлж туслаач

   Хариулах

  • б.батцэцэг

   (202.179.12.6) 2015-07-01 15:29
   • 2
   • 2

   би төрийн байгууллагад ажилтай. дарга өвчтэй 2сар орлон ажиллаад ажил орлон гүйцэтгэсэн даргын цалингийн 40 хүртэл %-ийг олгож өгнө үү гэсэн хүсэлт гаргасан чинь дарга чинь цалингийн сангаасаа 75%-ийг актны мөнгө хэлбэрээр авч байгаа болохоор болохгүй гэх юм актны мөнгийн нийгмийн даатгал олгоно гэсэн байх юм

   Хариулах

  • Saraa

   (122.201.22.35) 2015-06-29 18:47
   • 0
   • 0

   Bi 12 jil tasraltgvi ajillasan suutgal bvgd avagdaad 750000 togrogiig gar deeree avdag bi Odoo 7 sard amraltaa Avna heden honog heden togrog Tsalin avah ve?

   Хариулах

  • toroo

   (103.242.47.254) 2015-06-29 15:37
   • 0
   • 0

   amraltiin mongo bodohod tor huviin hevshild ajillasan jil bugd adil hamaarah uu ajillasan jiliin nemegdel honogt. toriin baiguullagat 5 jil, huviin hevshild 6 jil ajillasan niit niigmiin daatgal tolson jil 11 bval ajillasan jiliin nemegdel honog hed bh ve

   Хариулах

  • toroo

   (103.242.47.254) 2015-06-29 15:37
   • 0
   • 0

   amraltiin mongo bodohod tor huviin hevshild ajillasan jil bugd adil hamaarah uu ajillasan jiliin nemegdel honogt. toriin baiguullagat 5 jil, huviin hevshild 6 jil ajillasan niit niigmiin daatgal tolson jil 11 bval ajillasan jiliin nemegdel honog hed bh ve

   Хариулах

  • Enkhee

   (180.149.78.28) 2015-06-24 19:49
   • 0
   • 0

   Bi ohinoo 1 honogtoi vrchilj avsan. Ger bvliin huulind toruulsen ehiin negen adil erh edelne gesen baisan. Nadad torsnii daraah 60 honogiin mongo olgogdoh bolov uu. Toruulsen eejid ni olgogdoogvi gesen

   Хариулах

  • togii

   (121.148.45.152) 2015-06-21 13:24
   • 0
   • 0

   Ontsgoi baidliin gal sonoogch narin amraltig mongig herhen yaj bodoh we. Uridchilan ogoh estoi u ajil bg um shigee tsalingaa awad amrah estoi uu sn taulbarlaj ogooch manaih ajillaj bg hun shigee tsalungaa awdag geh um ter ni zow umuu

   Хариулах

  • Зочин

   (202.70.46.202) 2015-06-21 11:56
   • 1
   • 0

   Amarjaad 3-n sar bolood orson yum a eeljiin amraltaa badag yum boluu amarjaad orson bolhoor amralt ugdugui geh yum

   Хариулах

  • lucky

   (112.72.13.166) 2015-06-17 23:35
   • 1
   • 0

   Sain bna uu eeljiin amraltiin mongo bodoh argachlal dr ym asuuh gsima. 1 honogt amrah amraltiin mongo gdg n yaj oldiin br

   Хариулах

  • алтаа

   (103.11.194.244) 2015-06-17 12:11
   • 3
   • 0

   декридийг нягтлан хэд хоногийн дотор нийгмийн даатгалд аваачиж өгөх ёстой вэ

   Хариулах

  • ss

   (202.179.11.42) 2015-09-11 15:07
   • 0
   • 0

   14

   Хариулах

  • hi

   (112.72.13.248) 2015-06-17 10:56
   • 0
   • 0

   listee ugsnuus hoish dikretnii mumgu hezee orj irdg ve. listee uguud sar bolj bn

   Хариулах

  • Az

   (49.0.162.2) 2015-06-16 23:51
   • 0
   • 1

   Listnii bichgee avchaad ajlaa hj boloh bolovu? Listnii mungu dutuu ordog yum yriad bhiin

   Хариулах

  • Az

   (49.0.162.2) 2015-06-16 23:52
   • 0
   • 0

   Jiremsnii tetgemj shu

   Хариулах

  • Oogii

   (122.201.31.233) 2015-06-16 00:13
   • 0
   • 0

   Sn bnu? Amraltiin mungu bodogdohod jiremsnii dikrittei baih hugatsaa hasagddag yumu?

   Хариулах

  • Зочин

   (203.194.114.121) 2015-06-15 10:26
   • 2
   • 1

   сайн байна уу миний амралтын мөнгийг бодоод өгөөч үндсэн цалин 65000,нэмэгдэл гээд сар бүр 50,000 /энэ ордог юм боловуу/ 15+3хоног

   Хариулах

  • anu

   (202.21.124.131) 2015-07-10 12:44
   • 0
   • 0

   tsalin chin togtmol 650 ym bol 700000/22=31818 31818*18=572727 ym bn

   Хариулах

  • enkhtuya

   (202.179.10.150) 2015-06-13 23:06
   • 0
   • 0

   bayarlalaa.todorhoi medeelel awlaa.

   Хариулах

  • Зочин

   (202.61.97.16) 2015-06-11 19:28
   • 0
   • 0

   ээлжийн амралтын мөнгө олгохдоо дээрх журмын дагуу боддог боловч, сарын дундуур амралтаа авах юм бол үндсэн цалинг нь 2-т хувааж байна энэ зөв үү

   Хариулах

  • Чимгээ

   (103.26.194.167) 2015-06-11 19:16
   • 1
   • 0

   Хоол унааны мөнгийг амралтын мөнгө бодохдоо хасч бодоод байх юм. Хоол унааны мөнгөнөөс НДШ болон ХАОАТ авч байгаа шүү дээ.Энэ талаар заавар журам байвал хэлж өгөөч.

   Хариулах

  • a

   (112.72.11.67) 2015-07-18 19:37
   • 0
   • 0

   ajlaagui yum chin hool unaani mongo u gj olgogdoh we amraltin mongond.shimtgel awdaggvi shdee hool unaani mongonoos

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.113) 2017-03-27 23:48
   • 0
   • 0

   Hool unaanii mungunuus shimgel awdag shuud bol orlogo gj uzdeg . Gehdee eeljiin amraltiin mungiig bodohdoo gart olgoson niit tsalingaas boddog uuruur helbel undsen tsalingaas bish awsan tsalingaas

   Хариулах

  • a

   (112.72.11.67) 2015-07-18 19:37
   • 0
   • 0

   ajlaagui yum chin hool unaani mongo u gj olgogdoh we amraltin mongond.shimtgel awdaggvi shdee hool unaani mongonoos

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.18.128) 2015-06-11 14:32
   • 0
   • 0

   eeljiin amraltiig jiliin dundjaar bodno gej hudulmuriin huulind zaasan bnadaa 55 дугаар зүйл. Ээлжийн амралтын олговор 55.1.Ажилтанд ээлжийн амралтын хугацаанд ээлжийн амралтын олговор олгоно. 55.2.Ээлжийн амралтын олговрыг ажилтны тухайн ажлын жилийн дундаж цалин хөлсний хэмжээгээр тогтооно.

   Хариулах

  • ZOCIHN>>>

   (202.70.41.90) 2015-06-11 14:05
   • 0
   • 0

   Bi sariin 900000 tsalin avdag. Eeljiin amraltaa avah gej baigaamaa, ajillasan jiliin nemegdel bodolgui heden togrog avah ve?

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:51
   • 0
   • 0

   900000

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:11
   • 0
   • 0

   umnukh khugatsaanii tsalin nuluuldug. tegekheer 900 aas bodokh bol 900*21.2*15

   Хариулах

  • Зочин

   (122.254.111.242) 2015-06-11 10:29
   • 0
   • 0

   Сайн байна уу. Би 12 сард ээлжийн амралтаа авсан юм. Одоо 6 юмуу 7 сард 2015 оны амралтаа авбал ээлжийн амралтын мөнгө бүтэн олгогдох болов уу?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:13
   • 0
   • 0

   baiguullagaiin uzemj baikh daa. khuanliin jild ee l amrakh yostoi nya bo chini l shiidekh yum bna

   Хариулах

  • зочин

   (112.72.13.228) 2015-06-10 23:13
   • 0
   • 2

   Би 4 хүүхэд төрүүлсэн. Улсад 29 жил ажилласан 50 настай. 47000 төгрөгний цалин авдаг. Хэдэн төгрөгний тэтгэвэр авах вэ

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:15
   • 0
   • 0

   kheden onii 47000 tugrug yum bol doo. odoo bol 192000 aas baga tsalin baikh yosgui l dee dundaj tsalin*58.5%=tetgever

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.8.38) 2015-06-10 19:11
   • 0
   • 0

   сайн байна уу би төрийн байгууллагд ажлаад 1 жил гарн болж байна ээлжийн амралтаа 15нд авах юм тэхээр тухайн сарын цалин бүтэн бодогдоод нэмээд амралтын мөнгө бодож өгдөг юм уу үгүй юу.

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:21
   • 0
   • 0

   tukhain sariin tsalin 14 niig duustal bodogdono doo +amralt

   Хариулах

  • zochin

   (202.179.28.178) 2015-06-09 22:59
   • 0
   • 0

   Sain bnuu niigmiin daatgal toldog yum l daa tgd amraltaa avah gsn chin hyamraltai bna gd amraltiin mongo bodoj ogohgvi gehiin huulindaa yu gediin boloo

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:26
   • 0
   • 0

   khuuli bol eeljiin amraltiig olgono olgokhgui bol 13 dakhi sariin tsalin ugnu gej baigaa bolov uu. Unekheer khyamraltai bolson bol Baiguullaga jaakhan zokhitsuulalt khiikh kheregtei yum bna daa Khorogduulsan tsagaar ajilluulakh yum uu. khed khonogiin tsalintai chuluu yum uu. kkk. amraakhgui ajilluulaad baigaa yum bol borluulalttai bas ashigtai l baigaa baikhaa daa.

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:26
   • 0
   • 0

   khuuli bol eeljiin amraltiig olgono olgokhgui bol 13 dakhi sariin tsalin ugnu gej baigaa bolov uu. Unekheer khyamraltai bolson bol Baiguullaga jaakhan zokhitsuulalt khiikh kheregtei yum bna daa Khorogduulsan tsagaar ajilluulakh yum uu. khed khonogiin tsalintai chuluu yum uu. kkk. amraakhgui ajilluulaad baigaa yum bol borluulalttai bas ashigtai l baigaa baikhaa daa.

   Хариулах

  • e.g

   (103.9.90.249) 2015-05-24 00:48
   • 0
   • 0

   sn bnuu..uurhaid karanchinar ajillaj bgad osold orood hudulmuri chadwara bainga aldaj tahir dutu dolj 850 myngan tugrug awhar bolson. harin 6 jild nogodh tetgewree 1 udaa awahig husch bn ene tohioldold mahnir dutuugin tetgewer hedig awah bol.. bayrlalaa

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:32
   • 0
   • 0

   Niigmiin daatgaliin sangaas tetgever ee buund ni avakh gej baigaa yum uu? ta tetgeveree sar sardaa l avakh bolomjtoi. Tanii khudulmuriin chadvar sergene gej uzekh uchir buund ni avakh bolomjgui. kharin bank bol zeel ugukh baikh aa

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:44
   • 0
   • 0

   oilgosongui asyyltig ni

   Хариулах

  • g

   (203.91.119.122) 2015-05-20 13:44
   • 0
   • 0

   Амралтын хоног дутуу бодогдсон байвал кампани нөхөж бодохуу

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:44
   • 0
   • 2

   uneheer honog dytyy bol olgono shuu de

   Хариулах

  • Acуулт

   (103.14.38.2) 2015-05-20 12:18
   • 1
   • 0

   Сарын цалин 1080000-аас их бол 108000-г төлнө гэдэг нь ямар журмаар зохицуулагдах вэ? Манайх 1080000-аас их байхад 10%-г шууд аваад байхын.

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.105.114) 2015-06-10 08:51
   • 0
   • 1

   Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 192,000 төгрөг болж өөрчлөгдсөн тул таны цалин 1,920,000 төгрөгнөөс доош бол цалингийн 10%, илүү бол тогтмол 192,000 төгрөг НД-д суутгагдана.

   Хариулах

  • anxaa

   (150.129.140.167) 2015-05-17 12:19
   • 0
   • 0

   bi ulsad 10 jil ajillasan nadad xuvi tentsuulsen tetgever xeden xuviar oldox ve?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:38
   • 0
   • 0

   za tegekheer Ankhaa iim baina. undur nasnii tetgever bodokhdoo 20 jil bol buren tetgever gej uzdeg. tegeed uunees porportslood gargakh buyu bodood garsan tetgeveree 20d khuvaagaad ajillasan jileer urjuulne. 10 jil ajillasan bol dundaj tsalin*45%*10/20

   Хариулах

  • ganaa

   (202.72.245.42) 2015-05-14 00:18
   • 0
   • 0

   баяраллаа хэрэгтэй мэдээлэл байна. манайх өвөл цалингийн доод хэмжээгээр цалин олгож амраасан энэ үед амралтын мөнгө болон хоногыг яах ёстой вэ? мэдэх хүн байвал туслаач!!!

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:40
   • 1
   • 0

   bi bol umnukh amarsanaas khoishikh tsalingiin dundjaas shuud bodno. khed baikh ni khamaagui l gej bodoj baina

   Хариулах

  • зочин

   (202.131.235.26) 2015-05-13 13:40
   • 0
   • 0

   баяраллаа хэрэгтэй мэдээлэл байна. манайх өвөл цалингийн доод хэмжээгээр цалин олгож амраасан энэ үед амралтын мөнгө болон хоногыг яах ёстой вэ? мэдэх хүн байвал туслаач!!!

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.105.114) 2015-06-10 08:52
   • 0
   • 0

   Олговортой сул зогсогч гэдгээр танид ээлжийн амралт олгогдохгүй.

   Хариулах

  • Guest

   (202.180.218.27) 2015-05-13 08:57
   • 0
   • 0

   Amraltiin mungunuus shimtgel avdag yumuu??

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:42
   • 0
   • 0

   amralt gej yu ve? Neg udaagiin tetgemj uramshuullaas yamar ch suutgal bodokhgui. busad ni bugd suutgaltai

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.105.114) 2015-06-10 08:52
   • 1
   • 1

   Авна. НДШ болон ХАОАТ хуулийн дагуу суутгагдана.

   Хариулах

  • Нараа

   (150.129.140.100) 2015-05-12 15:59
   • 0
   • 0

   Би махны уйлдвэрт 25 жил бохир усны инженер хийсэн одоо 55 настай 50 настайдаа тэтгэвэрт гарч болох байсныг саяхан мэдлээ одоо нохох боломж бн уу тэтгэвэр тогтоолгохдоо хунд нохцолийн нэмэлт бна уу

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:43
   • 0
   • 0

   tetgever togtoolgokh material bolood urgudul ugsun udruus ekhlen tetgever olgodog tul nukhukh bolomjgui

   Хариулах

  • ssss

   (112.72.13.89) 2015-05-12 15:25
   • 0
   • 2

   Хоол унааны мөнгөнөөс НДШ ХХОАТ хасдаг юм уу?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 10:45
   • 0
   • 0

   avakh yostoi. tulee nuurs, ur dun, khool unaa edgeer bol avakh zuils. neg udaagiin tuslamj khandiv aas l avakhgui busdaas avna aa

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.105.114) 2015-06-10 08:53
   • 0
   • 0

   Бэлнээр олгосон хоол унааны мөнгөнөөс хасна.

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:28
   • 0
   • 0

   hool ynaani mungunuus abah esgui de

   Хариулах

  • Зочин

   (119.40.97.99) 2015-05-12 17:58
   • 0
   • 1

   Hool unaanii mungu ni nemegdel tsalindaa orood tegeed hasaad bdgiin bna le

   Хариулах

  • Зочин

   (124.158.93.130) 2015-05-11 13:53
   • 0
   • 0

   төрийн үйлчилгээний ажилчдын ТҮ хүснэгт оруулж өгөөчээ.

   Хариулах

  • сонирхогч

   (49.0.162.6) 2015-05-08 13:19
   • 0
   • 0

   зарим хувийн компаниудад хууль үйлчилдэггүй дотоод журам гэх эздийн эрх ашгийг хамгаалсан дүрэм журам байна. Ер нь ажилласан жилээрээ ээлжийн амралт болон бусад тэтгэвэр тэтгэмж бодно гэсэн юм байхгүй. Яс юман дээр дотоод журам нь ч бүрхэг байдаг. яах ёстой вэ

   Хариулах

  • Зочин

   (103.229.123.178) 2015-05-10 23:18
   • 0
   • 1

   Раряа нийгмийн даатгалын хэлтэст нь өргөдөл бмчээд өг. Хуулиас давсан дотоод журам гэж байхгүй

   Хариулах

  • би

   (202.70.34.202) 2015-05-06 10:37
   • 0
   • 1

   хэрэгтэй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.4) 2015-05-06 10:12
   • 0
   • 0

   heregtei medeelel bn bayrlla. uuniig yaj hevlej avah ve

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 12:21
   • 0
   • 0

   khulganaaraa shirj idevkhijuuleed COPY, WORD neegeed PASTE, zarim khereggui zuiliig ustgaad PRINT. Shuud khevlekh yum bol tsaasnii garz bolokh baikh shuu. medekhgui baisan zuilee, kheregtei zuilee COPY

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.4) 2015-05-06 10:12
   • 0
   • 0

   heregtei medeelel bn bayrlla. uuniig yaj hevlej avah ve

   Хариулах

  • Сонирхогч

   (103.10.20.58) 2015-05-04 13:26
   • 0
   • 0

   Чухал мэдээлэл байна. зарим албан газар байгууллагууд өөр өөрөөр бодоод байна гэж анзаарсан. Унаа хоолны мөнгөнөөс шимтгэл авах ёстой юу/татварын газар авах ёсгүй гээд, албан газар нь авна гэх юм/?

   Хариулах

  • Name

   (202.5.206.75) 2015-04-30 09:23
   • 0
   • 0

   Хэрэгтэй мэдээлэл байна. Би төрийн албанд ажиллаж байгаад сүүлийн 2 жил сайн дураараа НД төлж байгаа. амаржих гэж байгаа тэгээд дэкеритээ бодуулсан чинь арай бага ноогдоод байх юм яаж боддогийг хэлж өгөөч ойлгодоггүй ээ.

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 12:18
   • 0
   • 0

   suuliin 12 sariin shimtgel tulsun orlogiin dundaj*khonog(List dekh ekhelsen suussan khugatsaan dakhi ajliin khonog)*70%/21.2= tetgemj

   Хариулах

  • R. Achtai

   (112.72.13.71) 2015-04-28 08:06
   • 0
   • 0

   Chuhal medeelluud baina. Nadad 2014 ond shinechlegdsen ajlin hortoi nohtsoliin tuhai juram, tuunii jagsaalt,enend malim emch mergejil orson u, herb orson bol tetgeber yaj togtoolgoh tuhai medmeer baina.

   Хариулах

  • сэлэнгэ

   (183.177.101.130) 2015-04-20 19:34
   • 1
   • 5

   хэрэгтэй мэдээлэл тавьсан байна их баярлалаа би эмнэлгийн байгуулагад тасралтгүй 29 жил сувилагчаар ажиллаж байна. Тэтгэвэрт 50 насандаа гарна. Төрийн албан хаагчийн тэтгэмжийг хасна гэж айлгасан,ямар шийдвэртэй байгаа вэ. Би одоо 500000 төгрөгийн цалинтай гэвэл тэтгэмж хэдийг авах вэ, тэтгэвэр хэдээр тогтоох вэ

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • batuk

   (112.72.13.146) 2015-04-28 13:52
   • 0
   • 1

   tuhain ajiltan anh ajild orood 11sar ajillaj eeljiin amralt edleh erh neegdene. jiremsenii tetgemj avahad suuliin 1 jil tasraltgui buten tsalingaar niigmiin daatgal tulsun bh shaardlagatai

   Хариулах

  • zochin

   (203.194.118.63) 2015-06-09 22:05
   • 0
   • 2

   Ajild orood 11 sar boltson uchir eeljiin amraltaa avah erhtei.urgeljluuleed jiremsnii amraltaa avah bolomjtoi

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • хариу

   (122.201.31.211) 2015-05-16 21:08
   • 0
   • 1

   Болно. Ажилд ороод 11 сар ажиллаад ээлжийн амралт авах эрх үүснэ. Декрит олгохдоо ээлжийн амралтын мөнгө бодож олгох ёстой.

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 1

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.15.206) 2015-06-10 18:37
   • 0
   • 0

   Bolno shdee

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:26
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:25
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:25
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:25
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 12:14
   • 0
   • 0

   khumuus yag ingedeg. AMRALT DIRKET khuukhdee arsakh chuluu. gekhdee khuviin khevshil bol ter chigeeree l khuuliin gajuudal sh dee

   Хариулах

  • иргэн

   (202.131.233.90) 2015-04-11 13:25
   • 0
   • 0

   bi huwiin hewshild ajilladag yumaa tegeed 5sard ajild orood neg jil boloh gj bgn getel bi odoo 6sard turuh gj bgn eeljiin amraltaa awah geheer uguhgui yum bi eeljiin amraltaa awaad urgeljluuled jiremsni amraltaa awch bolhuu

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:42
   • 0
   • 0

   eeljiin amralt honog barag garahgui l bol yy da harin jiremsniig bol egeh bh shuu

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.20.64) 2015-04-29 09:38
   • 0
   • 1

   bololgui yahaw dee ?

   Хариулах

  • иргэн

   (202.179.10.70) 2015-04-09 14:36
   • 1
   • 1

   сайн байна уу? одоо 53 настай 4 хүүхэдтэй 15 жил шимтгэл төлсөн юмаа. тэгэхээр тэтгэвэрт орох боломжгүй юмуу?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.105.114) 2015-06-10 08:56
   • 0
   • 0

   болно. хувь тэнцүүлж тэтгэвэр авах эрх 50 насанд тань үүссэн байна. аль болх хурдан харъяа НДХ-ээ хандах хэрэгтэй.

   Хариулах

  • иргэн

   (202.179.10.70) 2015-04-09 14:33
   • 0
   • 0

   сайн байна уу? одоо 53 настай 4 хүүхэдтэй 15 жил шимтгэл төлсөн юмаа. тэгэхээр тэтгэвэрт орох боломжгүй юмуу?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 12:12
   • 0
   • 0

   bolomjgui. ta 20 jil ees deesh ajillasan ba 50 nas khursen baikh 2 nukhtsliig zereg khangasan baikh yostoi

   Хариулах

  • иргэн

   (202.179.10.70) 2015-04-09 14:33
   • 0
   • 0

   сайн байна уу? одоо 53 настай 4 хүүхэдтэй 15 жил шимтгэл төлсөн юмаа. тэгэхээр тэтгэвэрт орох боломжгүй юмуу?

   Хариулах

  • Зочин

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:52
   • 0
   • 0

   55нас хїр

   Хариулах

  • иргэн

   (202.179.10.70) 2015-04-09 14:33
   • 0
   • 1

   сайн байна уу? одоо 53 настай 4 хүүхэдтэй 15 жил шимтгэл төлсөн юмаа. тэгэхээр тэтгэвэрт орох боломжгүй юмуу?

   Хариулах

  • иргэн

   (202.179.10.70) 2015-04-09 14:33
   • 0
   • 0

   сайн байна уу? одоо 53 настай 4 хүүхэдтэй 15 жил шимтгэл төлсөн юмаа. тэгэхээр тэтгэвэрт орох боломжгүй юмуу?

   Хариулах

  • туслаач

   (119.40.97.94) 2015-04-09 12:55
   • 0
   • 1

   сайн байна уу? Өмнө нь НДШ төлж байгаагүй. Ажилд ороод 7 сар НДШ төлсөн. Одоо 8 сартай жирэмсэн.Энэ тохиолдолд декрит авч болох уу? эсвэл нөхөж төлж болох уу?

   Хариулах

  • туслаач

   (119.40.97.94) 2015-04-09 12:54
   • 1
   • 1

   сайн байна уу? Өмнө нь НДШ төлж байгаагүй. Ажилд ороод 7 сар НДШ төлсөн. Одоо 8 сартай жирэмсэн.Энэ тохиолдолд декрит авч болох уу? эсвэл нөхөж төлж болох уу?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.105.114) 2015-06-10 08:58
   • 0
   • 0

   Боломжгүй юм байна. Та доод тал нь 12 сар НДШ төлсөн, үүнээс сүүлийн 6 сард нь тасралтгүй төлсөн байж тэтгэмж авах эрх үүснэ.

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:39
   • 0
   • 0

   6sar-s deesh ajillasan tohioldold gedeg biz de bu bol bolno l gej bodoj bna harin nuhuj tulj bolohgui

   Хариулах

  • туслаач

   (119.40.97.94) 2015-04-09 12:54
   • 0
   • 0

   сайн байна уу? Өмнө нь НДШ төлж байгаагүй. Ажилд ороод 7 сар НДШ төлсөн. Одоо 8 сартай жирэмсэн.Энэ тохиолдолд декрит авч болох уу? эсвэл нөхөж төлж болох уу?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 11:58
   • 0
   • 0

   bolokhgui ee. ajillaagui baisan uchir Sain duriin daatgald khamragdakh baisan baina. sain duriin ND nukhun tulult baikhgui

   Хариулах

  • Долгор

   (180.149.78.26) 2015-04-09 00:47
   • 0
   • 0

   Сайн байнуу декритний мөнгийг яг хэдийд олгодог юм б, 3:16нд листээ бичүүлээд байгууллагатаа өгсөн одоо болтол аваагүй байна. Улсын байгууллагт ажилладаг

   Хариулах

  • nomio

   (112.72.13.64) 2015-04-08 21:55
   • 0
   • 2

   sain bna uu bi tursnii daraah dekritee awaad odoo 5 sariin 4nd hugatsaa ni duusch bgaa yum urgeljluuleed 2015 onii eeljiin amraltaa awch boloh uu

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:31
   • 0
   • 0

   2015oni eeljiin amralt gej garahgui de urgeljluuleed huuhed asrah chuluuguu abna da umnuh ond eelriin amraltaa absan bol

   Хариулах

  • Alimaa

   (43.242.243.243) 2015-04-08 13:49
   • 1
   • 3

   sain duriin daatgaliig zaaval buten jileer geree hiih ystoi yu?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 12:11
   • 0
   • 0

   ugui ee. ta uuriin khusseneer l khiine sh dee. ajild orokh khugatsaa todorkhoi bish bol jileer baiguulsan baikhad buruudakhgui gej zuvluye

   Хариулах

  • Зочин

   (103.9.90.5) 2015-04-08 13:37
   • 0
   • 1

   Heden saraas deesh ajillasan tohioldold eeljiin amralt avch boloh ve?

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.146) 2015-04-28 13:53
   • 0
   • 1

   ajild orsonoos hoish 11sar

   Хариулах

  • zochid

   (103.26.195.65) 2015-04-08 08:11
   • 0
   • 0

   Amraltiin mongonoos niigmiin daatgaliin shimtgel avah n zivuu

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:32
   • 0
   • 0

   eeljiin amraltnaas abna jiremsnii amraltig 100 hubi baigyyllaga hariytsana

   Хариулах

  • Zochin

   (103.26.195.95) 2015-04-07 00:04
   • 0
   • 2

   Uridchilgaa tsaling 5 nd ,suul tsaling 22 nd avlaa l gene shuu

   Хариулах

  • Bold

   (103.26.194.47) 2015-04-06 20:24
   • 0
   • 2

   Sain bnuu tetgeweriin talaar asuuh gesima 4huuhed gargaad 1huuhdee hund orguulsen bol 50 nast tetgewert garah bolomjgui baidimu

   Хариулах

  • Зочин

   (183.177.101.98) 2015-04-08 10:42
   • 0
   • 2

   Та нэг хүүхдээ хэдэн настайд нь хүнд үрчлүүлсэн бэ гэдэгээс хамаарна. Хэрэв ер нь төрүүлсэн 4 хүүхдээ 6 нас хүртэл нь өөрөө өсгөсөн бол 50 настай тэтгэвэрт гарна. 6 нас хүрэхээс нь өмнө нэг хүүхдээ хүнд үрчлүүлсэн бол 50 настай тэтгэвэрт гарах боломжгүй

   Хариулах

  • болд

   (27.123.214.121) 2015-04-05 23:32
   • 0
   • 1

   Би улсад 20 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн шинээр орсон байгууллага маань шинэ ажилтнаар бодож амралтын мөнгө олгож байна. Миний урд ажиллсан жилийг яаж бодох бэ

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:34
   • 0
   • 1

   hamaagui ee ndsh tulj bsan bol ajillasan jild orj tootsogdono shuu de

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.146) 2015-04-28 13:55
   • 0
   • 3

   15+7= 22 honog-n amralt avah yostoi. honogooroo ch gesen ajliin 22 amrah erhtei

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.10.166) 2015-04-07 11:03
   • 0
   • 4

   ulsad ajillasan jiliig bvgdiig oruulj amralt tootsoh estoi

   Хариулах

  • болд

   (27.123.214.121) 2015-04-05 23:32
   • 0
   • 2

   Би улсад 20 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн шинээр орсон байгууллага маань шинэ ажилтнаар бодож амралтын мөнгө олгож байна. Миний урд ажиллсан жилийг яаж бодох бэ

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 12:04
   • 0
   • 0

   umnukh khugatsaanii ajillasan jiliig oruulj tootsokh yostoi

   Хариулах

  • Зочин

   (27.123.214.121) 2015-04-05 23:32
   • 0
   • 1

   Би улсад 20 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн шинээр орсон байгууллага маань шинэ ажилтнаар бодож амралтын мөнгө олгож байна. Миний урд ажиллсан жилийг яаж бодох бэ

   Хариулах

  • Zochin

   (82.145.208.134) 2015-04-04 23:27
   • 0
   • 1

   Tørin alband ajillaj bgad tørøhød zawal 1 jil suj hvvhde har geh yum iim huuli dvrem gej bnu?

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 12:05
   • 0
   • 0

   ajiltan uuruu urgudul khuseltee gargaval olgogddog chuluu biz dee. tiim baimaargui yum.

   Хариулах

  • Зочин

   (182.160.2.148) 2015-04-05 16:32
   • 0
   • 2

   bainaa baina

   Хариулах

  • Зочин

   (122.201.24.98) 2015-04-04 11:43
   • 0
   • 2

   undur nasny tetgeveriin deed hyazgaaryg tsutslaya.

   Хариулах

  • zochin

   (27.123.214.110) 2015-04-03 21:11
   • 0
   • 2

   hvvhedee asraad cholood suuj bhdaa dahin jiremselsn ved dekret yaj bdkh we

   Хариулах

  • Зочин

   (103.23.51.2) 2015-04-04 02:59
   • 0
   • 3

   2 jiliin hugatsaand tursun bol yg umnuh shigee awch bolno

   Хариулах

  • zochin

   (202.70.46.203) 2015-04-03 18:47
   • 0
   • 2

   Sain bnuu bi neg kompanid 2012.05sard ajild orson unuudriig xvrtel neg ch udaa eeljiin amraltaa awaagui neg ch udaa amraltiin munguu boduulaagui ene toxioldold xuuliaraa yax estoi bdag we.

   Хариулах

  • Зочин

   (202.179.10.166) 2015-04-07 11:09
   • 0
   • 3

   hodolmoriin tuhai huulind zaasan bga. hvn zaaval jil bolgon eeljiin amraltiig edleh estoi edleegvi tohioldold tuhain hvn ter hugatsaanii tsaling dotood jurmandaa zaasnaar 1.5 tvvnees deesh huviar nemegdvvlen avah huuliin zaalttai. neg esondoo ta huulia medehgvigeesee bolood monjuulj bna da

   Хариулах

  • Зочин

   (112.72.13.156) 2015-06-08 16:36
   • 0
   • 0

   tiim shuu amraltin munguu zaabal bodyylj abah estoi 1.5huwiar

   Хариулах

  • zochin

   (202.131.228.66) 2015-04-03 16:41
   • 1
   • 12

   ih heregtei medeelel baina. beltgesen hund n bayarllaa. ta ene niitleliig beldehed ashiglasan eh uusweree hawsargaj tus bolooch.

   Хариулах

  • zochin

   (202.179.15.45) 2015-04-02 20:55
   • 0
   • 7

   Huuhed garsan .huuhdee harsnii tetgemjiig nohoj avch bolhuu

   Хариулах

  • Зочин

   (202.21.117.122) 2015-06-12 12:09
   • 0
   • 0

   khuukhed kharsanii tetgemj gej medekhgui baina. dotood jurmaar zokhitsuulsan bol baiguullaga chini l medekh khereg baina daa

   Хариулах

  • Зочин

   (180.235.186.188) 2015-04-05 22:40
   • 0
   • 6

   tuhain baiguulagaas avna

   Хариулах

  • Зочин

   (103.229.120.100) 2016-04-10 17:09
   • 0
   • 1

   50 настай 4 хүүхэдтэй 10 жил ажилласан бол тэтгэвэрт гарахуу

   Хариулах

  • цог

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:53
   • 0
   • 0

   20жил ажиллаж байж гарна 10 жил бол 55 нас

   Хариулах

  • цог

   (203.91.117.8) 2016-06-23 12:53
   • 2
   • 0

   20жил ажиллаж байж гарна 10 жил бол 55 нас

   Хариулах